Aktualności

2019_03_25_aktualizacja Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu

Uwaga 

Szanowni Państwo, 

w dniu 25.03.2019r. dokonano aktualizacji "Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu" poprzez usunięcie zapisu w punkcie V podpunkt 4 , tj. "Uczestni/czce/kowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty zwrotu kosztów dojazdu, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu na rachunek Realizatora środków na realizację projektu „Młodzi gotowi do zmian!”." Nowa wersja "Regulaminu..." do pobrania w zakąłdce "DOkumnety" oraz w biurze projektu.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.