Rekrutacja

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter ciągły, co oznacza, że jest prowadzona w okresie kwiecień - wrzesień 2018 r. 

Projekt jest skierowany do 60 osób (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn) 

  • biernych zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), 
  • w wieku 15-29 lat (od dnia 15 urodzin, do przedednia 30 urodzin), 
  • z obszaru woj. łódzkiego* (zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), 
  • które nie kształcą się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • które nie szkolą się (w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się, nie uczestniczyły w szkoleniu).

Struktura grupy docelowej: 

  • 100% - osoby bierne zawodowo* - 60 UP 

w tym co najmniej: 

  • 60% to kobiety - 36 UP 
  • 10% to osoby z niepełnosprawnościami* - 6 UP.

 

Warunkiem udziału w projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz wypełnienie i dostarczenie do biura projektu, niezbędnych dokumentów, na które składają się:

  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności do projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie zamieszczonym w zakładce DOKUMENTY.

Wszystkie wzory dokumentów do pobrania znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

Nabór będzie prowadzony z zachowaniem zasady równości szans, w tym równości płci oraz niedyskryminacji, z poszanowaniem zasady bezpłatności i dobrowolności wsparcia.

W ramach projektu zapewniamy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 848 340,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 714 980,95 PLN