Witamy na stronie internetowej projektu "Młodzi gotowi do zmian!"

Witamy na stronie internetowej projektu „Młodzi gotowi do zmian!”

 Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Młodzi gotowi do zmian!” nr POWR. 01.02.01-10-0066/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowo-edukacyjnej 60 osób (36K/24M) z woj. łódzkiego, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym również osób z niepełnosprawnościami (6 ON), wyłącznie biernych zawodowo (z wyłączeniem gr. określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1) w okresie od 01.04.2018 r. do 30.04.2019 r. oraz podjęcie zatrudnienia przez:

 1. min. 43% os. nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup;
 2. min. 17% os. niepełnosprawnych;
 3. min. 48% os. o niskich kwalifikacjach;
 4. min. 35% os. długotrwale bezrobotnych.

W ramach bezpłatnego wsparcia oferujemy Uczestnikom:

 1. Identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania.
 2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego
  z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.
 3. Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie
  m. in. poprzez wysokiej jakości szkolenia. 
 4. Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności
  w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże, spełniające standardy wskazane
  w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.

Zapewniamy:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę doradczą oraz trenerską
 • Bezpłatne, profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu zawodowym
 • 5 - miesięczne staże 
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Ubezpieczenie NNW przez cały okres trwania szkolenia oraz stażu  

Dzięki temu, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego możecie Państwo skorzystać z całkowicie bezpłatnej pomocy.

Projekt jest realizowany na terenie województwa łódzkiego w okresie od 1 kwietnia 2018 r.  do 30 kwietnia 2019 roku.

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą wsparcia oraz z warunkami udziału w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 848 340,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 714 980,95 PLN