O projekcie

O PROJEKCIE

Projekt „Młodzi gotowi do zmian!” nr POWR.01.02.01-10-0066/17 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2018 do 30 kwietnia 2019 roku na obszarze województwa łódzkiego.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest:

wzrost aktywności zawodowo-edukacyjnej 60 osób (36K/24M) z woj. łódzkiego, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym również osób z niepełnosprawnościami (6 ON), wyłącznie biernych zawodowo (z wyłączeniem gr. określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1) w okresie od 01.04.2018 r. do 30.04.2019 r. oraz podjęcie zatrudnienia przez:

 1. min. 43% os. nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup;
 2. min. 17% os. niepełnosprawnych;
 3. min. 48% os. o niskich kwalifikacjach;
 4. min. 35% os. długotrwale bezrobotnych.

ADRESACI PROJEKTU

Projekt "Młodzi gotowi do zmian!” skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) biernych zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), w wieku 15-29 lat (od dnia 15 urodzin, do przedednia 30 urodzin), z obszaru województwa łódzkiego (zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, i nie szkolą się tj. w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się, nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych).

Struktura grupy docelowej: 

100% - osoby bierne zawodowo - 60 UP 

w tym co najmniej: 

60% to kobiety - 36 UP 

10% to osoby z niepełnosprawnościami - 6 UP.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

W ramach projektu otrzymacie Państwo kompleksowe wsparcie w postaci:

  1. identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania) 
 • wsparcie w ilości 6 godzin (2 spotkania x 3 godziny);
 • materiały;
 • zwrot kosztów dojazdu.

 1. kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby 
 • wsparcie w ilości 8 godzin (4 spotkania z pośrednikiem pracy x 2 godziny);
 • zwrot kosztów dojazdu;
  1. nabycia, podwyższania lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia
 • w ramach wsparcia zostanie utworzone maksymalnie 6 grup szkoleniowych średnio 10 osobowych;
 • decyzję o wyborze szkolenia UP podejmą po konsultacji z doradcą zawodowym, przy uwzględnieniu celów edukacyjnych i zawodowych sformułowanych w Indywidualnym Planie Działania;
 • każde szkolenie zostało przewidziane średnio na 120 godzin zajęć (średnio 15 spotkań x średnio 8 godzin, spotkania średnio 4 x w tygodniu);
 • materiały szkoleniowe;
 • profesjonalna kadra trenerska;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • egzamin zewnętrzny oraz możliwość uzyskania uznanego na rynku certyfikatu;
 • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu;
 • zwrot kosztów dojazdu;
  1. nabycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży
 • 5 – miesięczne staże, 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie; a w przypadku osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 7 godzin dziennie;
 • badanie lekarskie;
 • ubezpieczenie NNW;
 • stypendium stażowe;
 • opiekun stażysty ze strony pracodawcy. 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz złożyć w biurze projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków kwalifikowalności do projektu. Zgłoszenie udziału w projekcie może nastąpić nie tylko w oparciu o formularze, ale także np. przez telefon (dla os. z niepełnosprawnością wzroku).

PLANOWANE EFEKTY

Wszystkie realizowane w ramach projektu działania skierowane są na zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. (tzw. młodzieży NEET) m.in. poprzez nabycie kompetencji/kwalifikacji i doświadczenia zawodowego czego wymiernym efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na wskazanych powyżej poziomach.

 

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 848 340,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 714 980,95 PLN