Witamy na stronie internetowej projektu "Młodzi gotowi do zmian!"

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Młodzi gotowi do zmian!” nr POWR. 01.02.01-10-0066/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Projekt „Młodzi gotowi do zmian!” nr POWR.01.02.01-10-0066/17 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2018 do 30 kwietnia 2019 roku na obszarze województwa łódzkiego.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest: ...

Dla kogo

Projekt jest skierowany do 60 osób (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn)

  • biernych zawodowo*, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne),
  • w wieku 15-29 lat* (od dnia 15 urodzin, do przedednia 30 urodzin),
  • z obszaru woj. łódzkiego* (zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  • które nie kształcą się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym*)
  • które nie szkolą się* (w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się, nie uczestniczyły w szkoleniu).

Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter ciągły, co oznacza, że jest prowadzona w okresie kwiecień - wrzesień 2018 r.

Projekt jest skierowany do 60 osób (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn)

  • biernych zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne),
  • w wieku 15-29 lat (od dnia 15 urodzin, do przedednia 30 urodzin),
  • z obszaru woj. łódzkiego* (zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  • które nie kształcą się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • które nie szkolą się (w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się, nie uczestniczyły w szkoleniu).

Planowane efekty

Wszystkie realizowane w ramach projektu działania skierowane są na zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. (tzw. młodzieży NEET) m.in. poprzez nabycie kompetencji/kwalifikacji i doświadczenia zawodowego czego wymiernym efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na wskazanych powyżej poziomach.